Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
Doc. PhDr. Dušan Lužný:
SCIENTOLOGIE

Scientologická církev působí ve 150 zemích světa a hlásí se k ní přes 8 milionů členů. Kolem tohoto proudu byla vedena velmi bouřlivá diskuse.

Zakladatelem hnutí je Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Narodil se v Tildenu ve státě Nebraska (USA). Studoval na Univerzitě George Washingtona v USA a zúčastnil se několika etnologických expedic zaměřených na studium přírodních národů. Své expedice a následně i výzkum ohledně lidského ducha, který vyústil v Scientologii, financoval ze své literární činnosti a psaní filmových scénářů. Své povídky (sci-fi a romány) publikoval od svých 21 let, mezi jeho nejznámější díla patří Děs (Fear) z roku 1940 a desetidílná série Mise na zemi. Hubbard napsal celkem 226 románových knih a povídek. Během 2. světové války působil v americkém námořnictvu, kde byl následně raněn.

Svoje výzkumy shrnul v roce 1948 ve svém díle Dianetika: Původní teze. Zájem o toto dílo donutilo Hubbarda sepsat obsažnější publikaci a odpovědět v ní na všechny otázky.

Dne 9. května 1950 zveřejnil své základní dílo Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví (Dianetics, The Modern Science of Mental Health). Dianetika se snaží odhalit kořeny psychosomatických nemocí a napomoci odstranění zdrojů odchylek od racionálního myšlení. Základem je učení o analytické a reaktivní mysli. Analytická mysl představuje oblast, kam se ukládají naše zkušenosti, zážitky, pocity apod. Jde o mysl, kterou jedinec běžně používá pro svoje přežití, kde jsou zaznamenány zkušenosti, prožitky a informace. Naopak reaktivní mysl je oblast nevědomí, kam se ukládají záznamy, které blokují úspěšné fungování analytické mysli a jedince. Tato oblast není pod volní kontrolou a v určitých situacích a na základě určitých podnětů mohou nevědomé zážitky nepříznivě působit na naše jednání, aniž bychom si toho byli zcela vědomi. Reaktivní mysl obsahuje tzv. engramy (úplné záznamy okamžiku tělesné bolesti či bezvědomí včetně všech souvislostí a detailů tohoto okamžiku), sekundáry (záznamy okamžiků těžkých ztrát nebo hrozeb ztráty, které se úzce váží na záporné emoce, např. strach, smutek apod.) a locky (záznamy vědomého či nevědomého připomenutí engramu nebo sekundáru). V oblasti reaktivní mysli se pak vytvářejí řetězce (lock - sekundár - engram), které obsahují velké množství záporné energie, jež je příčinou mnoha poruch, nemocí a problémů. K odstranění této negativní energie slouží dianetika, přičemž praktické použití dianetických metod se označuje jako auditing. Auditor (ten, který provádí auditing, tedy proškolený pracovník) za použití vhodných otázek a přístroje označovaného E-metr, který identifikuje oblasti negativních zážitků, vrací tzv. pre-clera (osobu jdoucí k duchovnímu stavu Clear) po jejich časové stopě a tím odstraňuje emotivní duševní náboje. Cílem dianetiky je duchovní stav clear, což je takový stav, který označuje osobu, která se zbavila reaktivní mysli a je totálně svobodná.

Po vydání svého klíčového díla Hubbard založil Hubbard Dianetic Research Foundation v Elizabeth (New Jersey). Další pobočky dále vznikly v Los Angeles, Witchitě a následně Phoenixu. Zde byla také v roce 1952 založena Hubbard Association of Scientologists po tom, co přišel na podzim 1951 na zjištění, že kromě mysli existuje také duchovní bytost, která je tvůrcem a příčinou života. Následné výzkumy byly zaměřeny na zjištění podstaty této duchovní bytosti a jejích schopností. Tak vznikla Scientologie – použitelná náboženská filozofie. V roce 1954 byla zaregistrována v Los Angeles Scientologická církev (Church of Scientology), čímž vyvrcholila cesta od světské, psychoterapeutické dianetiky k náboženské Scientologii.

Scientologie staví na psychoterapeutické nauce dianetiky a rozšiřuje ji o religiózní rovinu především v učení o duchovní bytosti – v Scientologii se používá název thetan, který představuje nejvlastnější duchovní podstatu jedince, duchovní bytost obývající materiální tělo. Thetan je síla, která vytváří nejzákladnější části existence, tedy hmotu, energii, prostor a čas. Cílem Scientologie je v rovině individua dosáhnout stadia clear a poté se stát operujícím thetanem (OT - což je pokročilý duchovní stav) a osvobodit se tak z koloběhu zrození a smrti. Operující thetan je stav plné realizace duchovního potenciálu, je to stav úplné svobody a nezávislosti na čase a prostoru. To má být, jak zdůrazňují scientologové, cílem všech velkých filozofických škol. Na úrovni celospolečenského života je proklamovaným cílem učinit lidi šťastnějšími, schopnějšími, etičtějšími, pozdvihnout celkově jejich duševní úroveň a vytvořit tak svět bez duševních chorob, bez kriminality a bez válek.

Za tímto účelem se scientologové angažují v aktivitách a organizacích zaměřených na jednotlivé okruhy sociálních problémů, které chce napravit. Například v protidrogové prevenci, rehabilitaci drogově a alkoholově závislých; v prosazování lidských práv a jejich ochrany; nebo v pomoci negramotným nebo dětem, které mají studijní problémy.

Scientologie je registrována po celém světě buď jako náboženská společnost nebo církev nebo nezisková organizace (např. Německo, Rakousko, Maďarsko, Švédsko, Holandsko). V České republice působí Dianetické centrum v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

Hnutí je předmětem ostré kritiky ze strany antikultovních organizací, které kritizují všechna nové náboženství (tzv. sekty). Často se jedná o křesťanské organizace, které cítí potřebu se bránit proti „konkurenci“ (v ČR např. Společnost pro studium sekt a nových náboženství). Scientologie je tak ze strany těchto organizací nazývána hanlivým označením „sekta“ a je jí přičítán manipulativní charakter. Její negativní obraz byl v ČR vytvořen skrze bulvární novináře v 90. letech.


Zde publikovaný text o scientologii pochází z práce „Nová náboženství a sekty (K problematice alternativní religiozity mládeže)“ vypracované pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Text kapitoly o scientologii byl autorem aktualizován v roce 2006.